Análisi

 

Anàlisi immediats en casos urgents

Anàlisi de pell (raspats, citologia, cultius micóticos, biòpsies)

Anàlisi per a determinació d'al·lèrgies

Anàlisis hematològiques (hemogrames, estudis de l'anèmia, etc.)

Anàlisi bioquímics (glucosa, gpt, urea, etc.)

Anàlisis bacteriològiques (cultius, antibiogrames, etc.)

anàlisis hormonals

Estudis histològics (biòpsies, citologies, etc.)

Estudi del pedigrí genètic